Κασσιόπεια

To σύστημα Κασσιόπεια έχει ως στόχο τη βελτίωση των συνθηκών εποπτείας και ελέγχου από τους διαχειριστές ασφάλειας και τη μείωση του χρόνου απόκρισης σε κρίσιμα περιστατικά. Για να το επιτύχει αυτό, το Κασσιόπεια διαθέτει μία ευέλικτη αρχιτεκτονική συστήματος με εύκολα επεκτάσιμο και παραμετροποιήσιμο σχεδιασμό. Η προτεινόμενη αρχιτεκτονική υποστηρίζει την παρακολούθηση του συστήματος και τον εντοπισμό απειλών σε πραγματικό χρόνο. Επιπλέον, οι οπτικές αναπαράστασεις της κατάστασης και της δραστηριότητας του συστήματος παρέχουν μια αφαιρετική εικόνα. Η κατάσταση του συστήματος και οι πληροφορίες δραστηριότητας παρέχονται στον τελικό χρήστη μέσω μίας εφαρμογής για κινητές συσκευές. Η εφαρμογή αυτή παρουσιάζεται  στη συνέχεια:

Καρτέλα Πληροφοριών Συστήματος

Καρτέλα στατιστικών συστήματος σε πραγματικό χρόνο

Καρτέλα οπτικοποιημένης δραστηριότητας συστήματος σε πραγματικό χρόνο

Καρτέλα ρυθμίσεων εφαρμογής