Έρευνα & Ανάπτυξη

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της ομάδας μας εκτείνονται σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών, κυβερνο-εγκλήματος και κυβερνο-ασφάλειας.

Ειδικότερα, οι τρέχουσες ερευνητικές δραστηριότητες της ομάδας αφορούν:

1) Βασική Έρευνα
 i) Έλεγχος Πρόσβασης
 a) Στη βάση Ρόλων (RBAC)
 b) Στη βάση Ιδιοτήτων (ABAC)
 c) Έλεγχος Χρήσης (UCON)
 ii) Μηχανική Συστημάτων Ασφάλειας
 a) Μηχανική Απαιτήσεων
 b) Μοντελοποίηση, Επικύρωση και Επιβεβαίωση

2) Εφαρμοσμένη Έρευνα
 i) Κυβερνο-ασφάλεια
 a) Συστήματα Έγκαιρης Ειδοποίησης
  - Προστασία από επιθέσεις
  - Πρόβλεψη επικινδυνότητας
 b) Situational Awareness
  - PerCom / UbiCom
  - Smart Grid
  - CPS
 c) Οικονομικά της Κυβερνο-ασφάλειας
 ii) Κυβερνο-έγκλημα
 a) Προστασία Ανηλίκων από
  - επιθέσεις Cyber Grooming
  - επιθέσεις Cyber Bullying
 b) Ανάλυση Κακόβουλου Λογισμικού
 c) Cyber Forensics