Έρευνα & Ανάπτυξη

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της ομάδας μας εκτείνονται σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών, κυβερνο-εγκλήματος και κυβερνο-ασφάλειας.

Ειδικότερα, οι τρέχουσες ερευνητικές δραστηριότητες της ομάδας αφορούν:

1. Έλεγχος Πρόσβασης
 i) Στη βάση Ρόλων (RBAC)
 ii) Στη βάση Ιδιοτήτων (ABAC)
 iii) Έλεγχος Χρήσης (UCON)
2. Μηχανική Συστημάτων Ασφάλειας
 i) Μηχανική Απαιτήσεων
 ii) Μοντελοποίηση, Επικύρωση και Επιβεβαίωση

3. Κυβερνο-ασφάλεια
 i) Συστήματα Έγκαιρης Ειδοποίησης
  - Προστασία από επιθέσεις
  - Πρόβλεψη επικινδυνότητας
 ii) Situational Awareness
  - PerCom / UbiCom
  - Smart Grid
  - CPS
 iii) Οικονομικά της Κυβερνο-ασφάλειας
4. Κυβερνο-έγκλημα
 i) Προστασία Ανηλίκων από
  - επιθέσεις Cyber Grooming
  - επιθέσεις Cyber Bullying
 ii) Ανάλυση Κακόβουλου Λογισμικού
 iii) Cyber Forensics